cucuresti: admiral club


judetultau

Casino Admiral Club

Adresa:Intrarea Kretzulescu, nr. 1
Tel: 021-3159710

bucuresti: casino palace


judetultau


Casino Palace

Adresa: Calea Victoriei nr. 133, sector 1
Telefon: 0040 21- 311.97.44